فروشگاه فعال میباشد و تمامی سفارشات پذیرفته میشود. - شماره تماس 32601545-025